Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Regionalnej możliwy jest pod numerem telefonu:59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@cer.slupsk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  roku.
  4. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.*
  6. Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie umowy lub zgody.Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Dancych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku