KONTAKT

CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ  

 ul.Szarych Szeregów 14B  
 76-200 Supsk
Tel.:+48 59 844 57 58  

Email: biuro@cer.slupsk.pl

 NIP : 839 30 08 415
 REGON : 220 35 17 00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 48 9315 1043 0044 0718 2000 0010
IBAN - PL + numer konta
BIC/SWIFT GBWC PL PP
BIP: http://cerslupsk.bip.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP

***

Dyrektor - Mariusz Smoliski

***


Uprzejmie informujemy, e dyury w sprawach skarg i wniosków peni w Centrum Edukacji Regionalnej dyrektor Mariusz Smoliski.
Dyury odbywaj si w poniedziaki w godzinach od 15:00 do 16:00 w biurze CER przy ulicy Szarych Szeregów 14B, tel. 59 844 57 58.

***


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj, e:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku z siedzib przy ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Supsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Regionalnej Justyn Bilsk moliwy jest pod numerem telefonu:59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@cer.slupsk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  roku.
  4. Pani/Pana dane przechowywane bd w czasie okrelonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj kancelaryjn.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: dania od administratora dostpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie.*
  6. Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje si, jeli przetwarzanie opiera si na podstawie umowy lub zgody.Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzaj dane niezbdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wadzy publicznej powierzonej administratorowi.
  7. Przysuguje Pastwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pastwa danych osobowych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Organem waciwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzdu Ochrony Dancych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku